ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 14 آذر
 معرفی دوره حسابداری عمومی تکمیلی در رباط کریم

گرفتن دیپلم فنی حسابداری با تخفیف ویژه در رباط کریم
مفاهیم حسابداری
ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
سلسله مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
عملیات حسابداری اعتبار اسنادی
انواع قراردادهای حمل
مثال های عددی ثبت در دفتر روزنامه
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
استفاده کنندگان از صورت های مالی
روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی
نسبت های مالی
یادداشت های همراه صورت های مالی
آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری
روش های ارزیابی سهام سریع المعامله در پایان سال

گرفتن دیپلم حسابداری رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری حسابداری رباط کریم، گرفتن دیپلم از راه دور حسابداری رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی حسابداری رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی حسابداری رباط کریم


دیپلم حسابداری در پرندک
دیپلم حسابداری در دولت‌آباد
دیپلم حسابداری در کوشک
دیپلم حسابداری در قنبرآباد
دیپلم حسابداری در فردیس
دیپلم حسابداری در اسماعیل آباد
دیپلم حسابداری در رجایی‌شهر
دیپلم حسابداری در فاز4 پرند
دیپلم حسابداری درایثارگران
دیپلم حسابداری در فاز5 پرند

    دوره های مرتبط