ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 18 آذر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در رباط کریم

گرفتن دیپلم کامپیوتر در  با تخفیف ویژه در رباط کریم
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT
 

گرفتن دیپلم کامپیوتر رباط کریم، گرفتن دیپلم غیر حضوری کامپیوتر رباط کریم، گرفتن
دیپلم از راه دور کامپیوتر رباط کریم، گرفتن دیپلم رسمی کامپیوتر رباط کریم، گرفتن دیپلم فنی کامپیوتر رباط کریم


دیپلم کامپیوتر در نصیرشهر
دیپلم کامپیوتر در فرودگاه امام خمینی
دیپلم کامپیوتر در منجیل آباد
دیپلم کامپیوتر در انجم آباد
دیپلم کامپیوتر در آدران

    دوره های مرتبط