ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 15 آذر
 معرفی دوره رایانه کار گرافیک Freehand در رباط کریم

دیپلمهای فنی حرفه ای کامپیوتر و رایانه در رباط کریم
این دوره شامل: انواع گرافیک
اصول تنظیم محیط فری هند
توانایی ترسیم و کار با موضوعات
رنگ کردن و کار با Strokes و Fills
جلوه های ویژه و تایپ در فری هند
توانایی کار با لایه ها
گرافیک های وب و متحرک سازی

اخذ دیپلم رایانه رباط کریم، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه رباط کریم، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای رباط کریم، اخذ دیپلم از راه دور رایانه رباط کریم، اخذ دیپلم مجدد رایانه رباط کریم، اخذ دیپلم رسمی رایانه رباط کریم، اخذ دیپلم فنی رایانه رباط کریمدیپلم کامپیوتر در فاز4 پرند رباط کریم
دیپلم کامپیوتر درایثارگران رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در فاز5 پرند رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در فاز6 پرند رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در اصغرآباد رباط کریم
دیپلم کامپیوتر در ۴۵ متری ایثارگران رباط کریم

    دوره های مرتبط